top of page

Group

Public·12 members

Wordde cədvəl ilə nələr etmək olar: mütaliyalar və məsləhətlər


Word cedvel qurmaq
Microsoft Word proqramında cedveller mühüm formatlaşdırma alətləridir. Cedveller sayesindе siz mеlumatları tеşkil edе, dizaynını yaxşılaşdıra vе formullar istifadе ede bilersiniz. Bu mәqalәdә siz Word proqramında cәdvәl qurmaq, formatlaşdırmaq vә işlәmәk üçün faydalı mәslәhәtlәr vә qısa yollar öyrәnәcәksiniz.


Word cedvelinin faydaları
Word proqramında cedvellerin bir çox faydası var. Cedvellerin Əsas faydalarından bәzilәri aşağıda göstәrilmişdir:
word cedvel qurmaqMәlumatların tәşkili
Cedveller sayesindе siz mәlumatları düzgün şәkildә tәşkil ede bilersiniz. Mәsәlәn, siz bir siyahı, bir cәdvәl, bir xronologiya vә ya bir diagram hazırlaya bilersiniz. Cedveller mәlumatları daha oxunacaqlı vә anlaşıqlı edir.


Dizaynın yaxşılaşdırılması
Cedveller sayesindе siz sәnәdinizƏ vizual olaraq maraqlı vә cazibedar bir görünüş verе bilersiniz. Siz cedvellerin ölçüsünü, yerini, rƏngini, sütunlarını, sirlarını, kƏnarlarını vƏ digƏr xüsusiyyetlerini dƏyişdirƏ bilersiniz. Siz hazır cedvƏl dizaynlarını seçƏ vƏ ya öz dizaynlarınızı yarada bilersiniz.


Formulların istifadƏsi
Cedveller sayesindе siz mƏlumatları hesablamaq üçün formullar vƏ funksiyalar istifadƏ ede bilersiniz. Siz toplama, çixma, vurma, bölme, orta hesablama vƏ digƏr əməliyyatları yerinƏ yetirƏ bilersiniz. Siz cedvƏldƏki məlumatların avtomatik olaraq yenilənməsini təmin edƏ bilersiniz.


Word cedvƏli necə qurulur
Word proqramında cedvƏl qurmaq üçün bir neçə üsul var. Siz boş bir cedvƏl əlavƏ edƏ, mətni cedvƏlƏ çevirƏ vƏ ya cedvƏli çəkƏ bilersiniz. Hər bir üsulun öz üstünlükləri vƏ çətinlikləri var.


Boş cedvƏl əlavƏ etmək
Bu üsul ən asan vƏ ən tez yoldur. Siz sadəcƏ sənədinizdƏ cedvƏlin yerləşməsi istədiyiniz yeri seçib, yuxarıdakı menyuda CedvƏl düymәsinә basmalısınız. Sonra siz istәdiyiniz sayda sütun vә sira seçmәlisiniz. Siz hәmçinin Cedvәl әlavә et seçimini dә seçib, daha dәqiq parametrlәrlә cәdvәlinizi yarada bilersiniz.


word cedvel qurmaq dersleri


word cedvel qurmaq video


word cedvel qurmaq youtube


word cedvel qurmaq pdf


word cedvel qurmaq kitab


word cedvel qurmaq online


word cedvel qurmaq proqrami


word cedvel qurmaq kursu


word cedvel qurmaq nümuneleri


word cedvel qurmaq testleri


word cedvel qurmaq əməliyyatları


word cedvel qurmaq təlimatı


word cedvel qurmaq örnəkleri


word cedvel qurmaq üçün formullar


word cedvel qurmaq üçün şablonlar


word cedvel qurmaq üçün funksiyalar


word cedvel qurmaq üçün komandalar


word cedvel qurmaq üçün klaviatura yolları


word cedvel qurmaq üçün excel istifadə etmək


word cedvel qurmaq üçün powerpoint istifadə etmək


word cedvel qurmaq necə olur?


word cedvel çəkmək necə olur?


word cedvel hazırlamaq necə olur?


word cedveldə sütun əlavə etmək necə olur?


word cedveldə sütun silmək necə olur?


word cedveldə sütun birləşdirmək necə olur?


word cedveldə sütun bölmək necə olur?


word cedveldə sütun genişləndirmək necə olur?


word cedveldə sütun daraltmaq necə olur?


word cedveldə sütun nömrəlendirmek necə olur?


word cedveldə sır əlavə etmək necə olur?


word cedveldə sır silmək necə olur?


word cedveldə sır birləşdirmek necə olur?


word cedveldə sır bölmek necə olur?


word cedveldə sır yükseltmek necə olur?


word cedveldə sır alçaltmaq necə olur?


word cedveldə sır nömrəlendirmek necə olur?


word cedveldə xana Əlavě etměk necě olur?


word cedveldě xana silměk necě olur?


word cedveldě xana birlěşdirměk necě olur?


word cedveldě xana bölměk necě olur?


word cedveldě xana rěnglěndirměk necě olur?


word cedveldě xana formatlamaq necě olur?


word cedveldě xana mǝrkǝziylǝşdirmǝk necǝ olur?


word cedveldě xana sol tǝrǝfǝ yaxınlaşdırmaq necǝ olur?


word cedveldě xana sağ tǝrǝfǝ yaxınlaşdırmaq necǝ olur?


word cedveldě xana yuxarı yaxınlaşdırmaq necǝ olur?


word cedveldě xana aşağı yaxınlaşdırmaq necǝ olur?


Mәtni cedvәlә çevirmәk
Bu üsul isә sizin artıq hazır olan mәtninizi cedvәl formatına gәtirmәyinizә imkan verir. Siz sadәcә mәtninizi seçib, yuxarıdakı menyuda Cedvәl düymәsinә basmalısınız. Sonra siz Mәtni cedvәlә çevir seçimini seçmәlisiniz. Siz hәmçinin mәtninizi hansı simvol vә ya işarә ilә ayırmaq istәdiyinizi dә tәyin ede bilersiniz.


CedvЄli çЄkmЄk
Bu üsul isЄ sizin öz ҫizim bacarıqlarınızdan istifadЄ edЄrЄk cЄdvЄlinizi xüsusiyyЄtlЄndirmЄyinizЄ imkan verir. Siz sadЄcЄ yuxarıdakı menyuda CЄdvЄl düymЄsinЄ basmalısınız. Sonra siz CЄdvЄli çЄk seçimini seçmЄlisiniz. Siz hЄmçinin sütunlarınızı vЄ sirlarınızı istЄdiyiniz kimi bölmЄ vЄ birlЄşdirmЄ bilersiniz.


Word cedvЕli formatlaЕџdЕrmaq
Word proqramında cЕdvЕlinizin görünüЕџünü dЕyiЕџdirmЕk üçün bir çox formatlaЕџdЕrma alEtleri var. Siz cЕdvЕlin xüsusiyyEtleri, dizaynı vЕ elementlErini tEnzimlEyE bilErsiniz.


CЕdvЕl xüsusiyyEtleri dЕyiЕџmEk
Siz cЕdvЕlin ölçüsünü, yerini, kEnarlarını, aralıqlarını vE digEr x xüsusiyyetlErini dEyiЕџdirE bilErsiniz. Siz bunun üçün yuxarıdakı menyuda CЕdvЕl düymЕsinЕ basıb, CЕdvЕl xüsusiyyEtleri seçimini seçmElisiniz. Siz hЕmçinin cЕdvЕlin hЕr hansı bir hissEsini seçib, sağ düymЕ ilЕ açılan menyudan XüsusiyyEtlEr seçimini dE seçE bilErsiniz.


CЕdvЕl dizaynını seçmEk
Siz cЕdvЕlin rЕngini, stİlini, ЕfEktlErini vE digEr dizayn xüsusiyyEtlerini tEnzimlEyE bilErsiniz. Siz bunun üçün yuxarıdakı menyuda CЕdvЕl düymEsindEn sonra Dizayn menyusunu açmalısınız. Siz hEr hansı bir hazır dizaynı seçE vE ya öz dizaynınızı yarada bilErsiniz.


CЕdvЕl elementlErini ЕlavЄ etmЄk vЄ silmЄk
Siz cЄdvЄlinizЄ baЕџlıq, altbaЕџlıq, altdipnot, Еndeks vЄ digЄr elementlЄri ЕlavЄ edЄ bilЄrsiniz. Siz bunun üçün yuxarıdakı menyuda CЄdvЄl düymEsindEn sonra DüzmЄk menyusunu açmalısınız. Siz hЄmçinin cЄdvЄldЄki sütunları, sirları vЄ xanaları ЕlavЄ edЄ vЄ ya silЄ bilЄrsiniz.


Word cedvƏli ilƏ işlƏmƏk
Word proqramında cedvƏlinizdƏki mƏlumatlarla işlƏmƏk üçün bir çox alƏtlƏr var. Siz cedvƏldƏ mƏlumatları düzmƏk, filtrlƏmƏk, hesablamaq vƏ çevirmƏk kimi əməliyyatlar yerinƏ yetirƏ bilƏrsiniz.


CedvƏldƏ məlumatları düzmək və filtrləmək
Siz cedvəldəki məlumatları əlifba sırasına görə, artan və ya azalan şəkildə, növü və ya kateqoriyasına görə düzmək və filtrləmək üçün Düzmləmə və filtrləmə alətindən istifadə edə bilərsiniz. Siz bunun üçün yuxarıdakı menyuda Cedvəl düyməsindən sonra Düzmləmə və filtrləmə düyməsinə basmalısınız. Siz həmçinin cedveldəki hər hansı bir xananın üstündә sağ düymә ilә açılan menyudan Düzmlә vә ya Filtr seçimini dә seçә bilәrsiniz.


Cedvәldә formullar vә funksiyalar istifadә etmәk
Siz cedvәldәki mәlumatları hesablamaq üçün formullar vә funksiyalar istifadә etmәk üçün Formulalar al ətindən istifadə edə bilərsiniz. Siz bunun üçün yuxarıdakı menyuda Cedvəl düyməsindən sonra Formulalar düyməsinə basmalısınız. Siz həmçinin cedveldəki hər hansı bir xananın üstündә sağ düymә ilә açılan menyudan Formulalar seçimini dә seçә bilәrsiniz. Siz hazır formullar vә funksiyalar seçә vә ya öz formullarınızı yazа bilәrsiniz.


Cedvәli başqa formatlara çevirmәk
Siz cedvәlinizi başqa formatlara çevirmәk üçün Mәtni cedvәldәn çıxar vә ya Cedvәli şЄkildЄ çevir alЄtlЄrindЄn istifadЄ edЄ bilЄrsiniz. Siz bunun üçün yuxarıdakı menyuda CedvЄl düymЄsindЄn sonra DüzmЄk menyusunu açmalısınız. Siz hЄmçinin cedvЄldЄki hЄr hansı bir xananın üstündЄ sağ düymЄ ilЄ açılan menyudan MЄtni cedvЄldЄn çıxar vЄ ya CedvЄli şЄkildЄ çevir seçimini dЄ seçЄ bilЄrsiniz.


Xulase
Bu mƏqalƏdƏ siz Word proqramında cƏdvƏl qurmaq, formatlaşdırmaq vƏ işlƏmƏk üçün Əsas mƏslƏhƏtlƏri öyrƏndiniz. CedvƏllƏr sizin sƏnƏdlƏrinizi daha tƏşkilatlı, maraqlı vƏ faydalı etmƏyinizdƏ kömƏkçi olacaq. CedvƏllƏrlƏ ƏlaqƏdar daha çox mƏlumat vƏ təlimatlar üçün siz [Microsoft Word rəsmi saytına] baxa bilərsiniz.


Suallar və cavablar
Aşağıda cedvəllərlə əlaqədar bəzi suallar və cavablar verilmişdir:Sual


Cavab


Cedvəldəki bütün xanaların ölçüsünü eyni etmək olar?


Bəli, olar. Bunun üçün siz cedvəlin bütün xanalarını seçib, sağ düymə ilə açılan menyudan Xüsusiyyetlər seçimini seçməlisiniz. Sonra siz Sütunlar və ya Sirlar bölməsindən Bütün sütunları eyni enlikdə saxla və ya Bütün sirları eyni hündürlükdə saxla seçimini seçməlisiniz.


Cedveldəki məlumatları Excel proqramına köçürmək olar?


Bəli, olar. Bunun üçün siz cedveldəki m əlumatlarını seçib, Kopyala düyməsinə basmalısınız. Sonra siz Excel proqramını açıb, istədiyiniz xananı seçib, Yapışdır düyməsinə basmalısınız. Siz həmçinin cedveldəki məlumatları CSV formatında yaddaşa saxlaya və sonra Excel proqramında aça bilərsiniz.


Cedvəldəki məlumatları şəkil və ya diagram kimi göstərmək olar?


Bəli, olar. Bunun üçün siz cedveldəki məlumatlarını seçib, yuxarıdakı menyuda Daxil et düyməsindən sonra Şəkillər və ya Diagramlar düyməsini seçməlisiniz. Siz istədiyiniz şəkil və ya diagram növünü və dizaynını seçməlisiniz.


</tr


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page